1. Er kunnen maximaal 30 kinderen en 60 volwassenen op ons terrein.
 2. Per kind mogen er dus maximaal 2 volwassenen aanwezig zijn.
 3. Volwassenen dienen rekening te houden met de 1,5 meter maatregel. Waar nodig zullen onze zitplaatsen hierop worden aangepast.
 4. Ouders mogen niet op de spring-/speelkussens.
 5. Gasten en personeel blijven thuis bij ziekteverschijnselen.
 6. Spelen op Speelland gebeurt geheel op eigen risico.
 7. Speelland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
 8. Speelland is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling.
 9. Hoest / nies in je elleboog.
 10. Schud geen handen, geef geen highfives.
 11. Reinig je handen regelmatig.
 12. Ruim je eigen rommel op en gooi alles in de daarvoor bestemde prullenbakken. Laat Speelland netjes achter.
 13. Reserveren is niet verplicht, maar wel gewenst. Toegang kan worden ontzegd, wanneer er niet is gereserveerd (met bevestiging bij reserveren via contactformulier) en Speelland het maximum aantal heeft bereikt.
 14. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van Speelland tijdens de daarvoor bestemde tijdsloten.
 15. Er kan alleen per tijdslot worden gereserveerd.
 16. Volg waar nodig aanwijzingen op van het aanwezige personeel.