Spelregels

Welke spe(e)lregels?

Om alles goed te laten verlopen gelden er spelregels bij toegang tot Speelland. Hieronder ALLE spel-/speelregels.

 

 1. Er kunnen maximaal 40 kinderen en 80 volwassenen op ons terrein.
 2. Per kind mogen er dus maximaal 2 volwassenen aanwezig zijn.
 3. Volwassenen dienen rekening te houden met de 1,5 meter maatregel. Waar nodig zullen onze zitplaatsen hierop worden aangepast.
 4. Ouders mogen niet op de spring-/speelkussens, met uitzondering bij de hele kleine kinderen.
 5. Gasten en personeel blijven thuis bij ziekteverschijnselen.
 6. Spelen op Speelland gebeurt geheel op eigen risico.
 7. Speelland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
 8. Speelland is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling.
 9. Speelland is een rookvrije zone
 10. Reinig je handen regelmatig. Daarvoor zijn er desinfectiepompjes aanwezig.
 11. Ruim je eigen rommel op en gooi alles in de daarvoor bestemde prullenbakken. Laat Speelland netjes achter.
 12. Reserveren is niet verplicht, maar wel gewenst. Toegang kan worden ontzegd, wanneer er niet is gereserveerd en Speelland het maximum aantal heeft bereikt.
 13. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van Speelland tijdens de daarvoor bestemde tijdsloten.
 14. Er kan alleen per tijdslot worden gereserveerd.
 15. Volg waar nodig aanwijzingen op van het aanwezige personeel.
 16. Mochten er zaken zijn waarin de spelregels van Speelland niet in voorzien, dan beslist de organisatie van Speelland welke regels er gehanteerd dienen te worden.